Anubexin migraatiokonsepti

Anubexin migraatiokonsepti on projektimetodologia, jota voidaan soveltaa perinteisten järjestelmien migraatioon kaikissa laitteistoympäristöissä. Tämä metodologia perustuu Anubexin Migrations Toolkit –työkalujen avulla toteutettavien migraatioprojektien tuloksiin. Konsepti sisältää kolme tuoteluokkaa: konversio, uudelleen kohdistaminen ja palvelut.

Konversio on tekninen ja optimaalisesti automatisoitu tehtävä, jossa koodi, tallennetut proseduurit, rutiinit tai tiedot konvertoidaan Anubexin Migrations Toolkit -työkalujen avulla. Kussakin tapauksessa lopullisen tuotteen ominaisuudet pysyvät täysin samoina kuin alkuperäisessä komponentissa riippumatta valituista lähde- tai kohdealustoista.

Uudelleen kohdistaminen on tehtävä, jossa konvertoidaan ne ohjelmaelementit, jotka ovat vuorovaikutuksessa ohjelmien ympäristön kanssa. Kun koko perinteinen järjestelmä on migroitu uuteen ympäristöön, on tunnistettava avoimen arkkitehtuurin sisältämät sopivat vaihtoehdot näille rajapinnoille, joita käytetään suljetulla alustalla.
Kuten konversio, myös uudelleen kohdistaminen on tekninen toimenpide. Uudelleen kohdistaminen sisältää kuitenkin aina vuorovaikutusta asiakkaan kanssa, koska usein tarjolla on monta avointa vaihtoehtoa, joista asiakas voi valita ne, jotka parhaiten sopivat organisaation tarpeisiin.
Yksi migraation tärkeimmistä eduista muihin ratkaisuihin, kuten esimerkiksi uudelleenkehitykseen verrattuna on, että organisaatiot voivat hyödyntää perinteisiin järjestelmiin sisältyvät kehitysinvestoinnit samalla, kun ne saavat käyttöön kaikki avointen järjestelmien edut, ikään kuin alkuperäiset järjestelmät olisi kehitetty uusimmalla tekniikalla. Anubexin Migrations Toolkitin analyysityökalut osoittavat kaikki ne perinteisen järjestelmän alueet, joissa tapahtuu uudelleenkohdistamista.

Palvelut - IT-henkilöstön uudelleenkoulutus, järjestelmän käyttöönotto, testaus ja projektinhallinta - ovat kolmas ja viimeinen ryhmä tuotteita, jotka muodostavat Anubexin migraatiokonseptin. Tässä ryhmässä käytetään vähän työkaluja, ja tavoitteena on lisätä arvoa henkilökohtaisella tasolla tarjoamalla organisaatioille vuorovaikutteista, ammattimaista palvelu- ja yhteistyöosaamista. Suurin poikkeus tässä on testaus, johon Anubex on kehittänyt sarjan lisätyökaluja. Ne kehittävät automaattisesti testisuunnitelmia ja tarjoavat menetelmiä testausprosessin hallintaan. Toinen poikkeus on projektinhallinta, missä Anubex on sisällyttänyt analyysityökaluihin tarkistuslistan ja tarkistuspisteiden määrittelyjärjestelmän, joka auttaa projektin kriittisten vaiheiden tunnistamisessa ja hallinnassa.